Info

De praktijk is aangesloten bij het KNGFNVOFCRAFTA en is BIG geregistreerd en opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Fysiotherapeuten. 

HOOFDfysio is een praktijk voor fysiotherapie, manuele therapie, orofaciale ,en craniofaciale therapie en ik, Monique Goossens, ben gespecialiseerd in het behandelen van nek- en hoofdpijnklachten, kaakklachten en klachten in het aangezicht. Na mijn opleiding als fysiotherapeut ben ik 12 jaar werkzaam geweest bij fysio- en manuele therapiepraktijk Bouts te St. Michielsgestel. Gedurende die tijd heb ik de opleiding NAOG (Nederlandse Academie voor Orthopedische Geneeskunde ) en Manuele therapie SOMT in Amersfoort afgerond. In 1996 ben ik een eigen praktijk begonnen in Uden Zuid genaamd “Fysiotherapie Uden Zuid” deze naam is in 2014 gewijzigd in “HOOFDfysio”.

In de loop der jaren raakte ik steeds meer geïnteresseerd in klachten aan nek- hoofd en kaakgewricht waardoor ik de opleiding CRAFTA (cranio-faciale therapie o.a. Kaaktherapie) ben gaan volgen in Utrecht en Bad Bentheim te Duitsland. Na het afronden van deze opleiding ben ik nog meer specialistische opleidingen gaan volgen zoals: Mime therapie in het UMC St. Radboud, Oromyofunctionele therapie (OMFT), Dry needling voor hoofd/hals/nekregio (MYOPAIN) en hoofdpijn-therapie gegeven door Dean Watson van het  Headache Instituut te Australië. Sindsdien richt de praktijk zich op het behandelen van mensen met klachten in het hoofd, nekgebied en manuele therapie en worden mensen met klachten in de extremiteiten (armen en benen) doorverwezen naar andere praktijken. Omdat er steeds meer vraag is naar wetenschappelijke onderbouwing zowel op onderzoeksgebied als behandelingen ben ik de opleiding tot Master Manuele Therapie gaan volgen en heb deze in 2013 afgerond. Om nog verdere verdieping te bereiken en de optimale zorg te kunnen bieden voor klachten aan hoofd-kaak-aangezicht besloot ik nog de wetenschappelijke onderbouwde Master opleiding Orofaciale therapie aan de HAN in Nijmegen te volgen. Wegens mijn vooropleidingen kon ik deze verkort volgen en heb ik in juli 2016 deze opleiding afgerond waardoor ik nu ook geregistreerd sta in het orofaciale register.

Bij de behandelingen maak ik met u de afspraak dat gedurende de behandelperiode u een actieve rol aanneemt.
Zodat wij samen werken aan een zo spoedig mogelijk herstel. Hierbij wordt u voorzien van advies, oefentherapie, thuisoefeningen of een combinatie van deze met als doel het herstel te bespoedigen. Ook rust kan hier een onderdeel van zijn.

Onderzoek of behandeling verloopt altijd op afspraak. Dit mag met of zonder verwijzing door huisarts of specialist. Een verwijzing is dankzij de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) niet meer nodig.

 

Monique Goossens van der Velden

Master Orofaciaal en Manuele Therapie
Fysio-, Craniofacial-, Mime- en Oromyofunctioneel therapeut

 

Privacy Policy
HOOFDfysio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. HOOFDfysio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als HOOFDfysio zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens van klanten worden door HOOFDfysio verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden
– Aanleg medisch dossier
– Het uitvoering geven aan de behandeling, en overleg en/of afspraken met andere zorgverleners
– Kwaliteitsverbeterinformatie / stuurinformatie voor praktijkvoering
– Keuze-informatie voor de patiënten
– Zorginkoopinformatie
– Transparantie / verantwoording / richting inspectie overheid zorginstituut / register

 Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) heeft HOOFDfysio de volgende persoonsgegevens van u nodig:

– Naam
– Adres
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoon
– E-mailadres
– Gezondheids- en behandelgegevens
– Verzekeringsgegevens
– BSN
– ID- of paspoortnummer

Uw persoonsgegevens worden door HOOFDfysio opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Medisch: Zoals wettelijk vastgelegd volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
– Financieel: Maximaal 7 jaar

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van het Medisch dossier
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Uitwisseling ter bate van (verdere) behandeling
– Audits zorgverzekeraars
– Kwaliteitsverbeterinformatie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 Bewaartermijn

HOOFDfysio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens HOOFDfysio van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– De software leverancier maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Disclaimer

Deze website is met zorg en aandacht samengesteld, echter kan het voorkomen dat de informatie die vermeld wordt onjuist of onvolledig is.

Wij staan er niet voor in dat de informatie die op www.hoofdfysio.nl te vinden is geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, diensten en/of producten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor iedere (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.hoofdfysio.nl, of met het niet kunnen raadplegen van www.hoofdfysio.nl.

Wij zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade, die het gevolg zijn van het gebruik van de informatie die op www.hoofdfysio.nl beschikbaar is, of in het verleden beschikbaar waren.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website en ook niet aan de antwoorden op de door u gestelde vragen. Eventuele tekstinformaite, prijzen, foto’s, en tekstinformatie zijn ten allen tijde voorbehouden.

De informatie, die op www.hoofdfysio.nl te vinden is, wordt regelmatig geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

HOOFD fysio.

Fysiotherapie Uden Zuid: Handelend onder de naam HOOFD fysio is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 17250945.